அறிவிப்புகள்

19.07.2024 தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மரபில் வேந்தன் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
19.07.2024 Supply and Installation of Laptops and Tablet Computers
06.07.2024 RE-ADVERTISEMENT FOR THE POST OF PROFESSOR
04.07.2024 செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்களில் இயற்கைச் சூழல் சிந்தனைகள் – மரபும் நீட்சியும் (வானியல், நிலவியல், பொழுது மற்றும் சூழலியல்) – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
28.06.2024 Printing Quotation – Notification
24.06.2024 Inviting bid for Printing, Binding, Production and Supply of 300 copies of the books
24.06.2024 செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்களில் இயற்கைச் சூழல் சிந்தனைகள் – மரபும் நீட்சியும் (வானியல், நிலவியல், பொழுது மற்றும் சூழலியல்) – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
23.06.2024 திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்புத் திட்டம் – விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
21.06.2024 கல்வி நிறுவனங்களில் திருக்குறளின் விழுமியங்களைப் பரப்புதல் – பயிலரங்க அழைப்பிதழ்
21.06.2024 யோகா நாள் விழா அழைப்பிதழ்
17.06.2024 தென்னகப் பழங்குடி மொழிகளில் பழந்தமிழ்ச் சொற்கள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
15.06.2024 கலைஞர் மு. கருணாநிதி செம்மொழித் தமிழ் விருது (2024) – பரிந்துரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன
21.05.2024 தமிழ் மருத்துவ மரபுகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
14.05.2024 தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மரபில் சேயோன் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
11.05.2024 தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களில் மகளிரின் பன்முக ஆளுமை – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
11.05.2024 மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு அலுவலர்களுக்கு அடிப்படைத் தமிழ்க் கற்பித்தல் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
11.05.2024 தமிழ் மருத்துவ மரபுகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
10.05.2024 செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்களில் இயற்கைச் சூழல் சிந்தனைகள் – மரபும் நீட்சியும் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
10.05.2024 தென்னகப் பழங்குடி மொழிகளில் பழந்தமிழ்ச் சொற்கள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
09.05.2024 இந்தியக் கலை மரபுகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
06.05.2024 தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களில் மகளிரின் பன்முக ஆளுமை – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
04.05.2024 முனைவர் பட்ட ஆய்வு உதவித்தொகை 2024 – 26
04.05.2024 முனைவர் பட்ட மேலாய்வு உதவித்தொகை 2024 – 26
30.04.2024 மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு அலுவலர்களுக்கு அடிப்படைத் தமிழ்க் கற்பித்தல் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
29.04.2024 தமிழக ஓவிய மரபுகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
22.04.2024 தமிழக ஓவிய மரபுகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
09.04.2024 மலேசியத் தமிழ்ப் பேராசிரியர்களுக்குத் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களின் மொழிபெயர்ப்புக் குறித்த பயிலரங்கம் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
08.04.2024 தமிழ் மருத்துவ மரபுகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
08.04.2024 தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மரபில் சேயோன் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
05.04.2024 தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களில் மகளிரின் பன்முக ஆளுமை – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
04.04.2024 தமிழக ஓவிய மரபுகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
02.04.2024 மலேசியத் தமிழ்ப் பேராசிரியர்களுக்குத் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களின் மொழிபெயர்ப்புக் குறித்த பயிலரங்கம் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
14.03.2024 செவ்வியல் தமிழின் தொல்லெழுத்தியல் பயிலரங்கு – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
06.03.2024 தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மரபில் மாயோன் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
05.03.2024 செவ்வியல் தமிழின் தொல்லெழுத்தியல் பயிலரங்கு – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
04.03.2024 தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களின் முதற்பதிப்புகளும் மறுபதிப்புகளும் – ஒப்பாய்வு – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
04.03.2024 GeM Bid – Supply and Installation of Laptop, Tablet, and Printer
28.02.2024 தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மரபில் மாயோன் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
28.02.2024 சமூகவியல், உளவியல், மொழியியல் மற்றும் பண்பாட்டியல் நோக்கில் தொல்காப்பிய உரைகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
26.02.2024 தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களின் முதற்பதிப்புகளும் மறுபதிப்புகளும் – ஒப்பாய்வு – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
23.02.2024 செம்மொழித் தமிழ் இலக்கண, இலக்கியங்கள் காட்டும் தமிழர் மரபும் நீட்சியும் (தெய்வம், வழிபாடு, சடங்கு, குலக்குறி..) – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
23.02.2024 செவ்வியல் தமிழின் தொல்லெழுத்தியல் பயிலரங்கு – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
20.02.2024 உலகத் தாய்மொழி நாள் விழா அழைப்பிதழ் – 2024
19.02.2024 சமூகவியல், உளவியல், மொழியியல் மற்றும் பண்பாட்டியல் நோக்கில் தொல்காப்பிய உரைகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
13.02.2024 செம்மொழித் தமிழ் இலக்கண, இலக்கியங்கள் காட்டும் தமிழர் மரபும் நீட்சியும் (தெய்வம், வழிபாடு, சடங்கு, குலக்குறி..) – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
08.02.2024 தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மரபில் மாயோன் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
08.02.2024 செவ்வியல் தமிழின் தொல்லெழுத்தியல் பயிலரங்கு – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
06.02.2024 இரட்டைக்காப்பியங்கள்:உரைகள், திறனாய்வுக் கட்டுரைகள், மொழிபெயர்ப்புகள் – தேசியக் கருத்தரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
05.02.2024 தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களின் முதற்பதிப்புகளும் மறுபதிப்புகளும் – ஒப்பாய்வு – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
03.02.2024 GeM Bid – Supply and Installation of Sony Camera and Accessories
03.02.2024 GeM Bid – Supply of Mahindra Four Wheeler Vehicles
30.01.2024 GeM Bid – Supply of MS Office Licenses
18.01.2024 செம்மொழித் தமிழ் இலக்கண, இலக்கியங்கள் காட்டும் தமிழர் மரபும் நீட்சியும் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
12.01.2024 சமூகவியல், உளவியல், மொழியியல் மற்றும் பண்பாட்டியல் நோக்கில் தொல்காப்பிய உரைகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
11.01.2024 விஸ்வ பாரதி மத்தியப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்குத் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் – தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
10.01.2024 Advertisement for the post of Professor
10.01.2024 Detailed Advertisement Application Form
10.01.2024 பொங்கல் விழா – அழைப்பிதழ்
03.01.2024 இரட்டைக்காப்பியங்கள்:உரைகள், திறனாய்வுக் கட்டுரைகள், மொழிபெயர்ப்புகள் – தேசியக் கருத்தரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
18.12.2023 தமிழக நாட்டுப்புற மரபுகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
12.12.2023 ஈழத் தமிழறிஞர்களின் செவ்வியல் தமிழ்ப் பணிகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
11.12.2023 ஒப்புநோக்கில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்கள் – புத்தொளிப் பயிற்சி வகுப்பு – நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
28.11.2023 தமிழக நாட்டுப்புற மரபுகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
25.11.2023 ஒப்புநோக்கில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்கள் – புத்தொளிப் பயிற்சி வகுப்பு – தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
24.11.2023 ஈழத்துத் தமிழறிஞர்களின் செவ்வியல் தமிழ்ப் பணிகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
20.11.2023 அண்டை மொழிகளை அறிந்துகொள்ளுதல் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
18.11.2023 இந்திய மொழிகளில் இராமாயணம் – ஒப்பாய்வு – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
18.11.2023 பன்முக நோக்கில் செம்மொழித் தமிழ் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
18.11.2023 Supply and Installation of Canon Digital Camera and Accessories
17.11.2023 கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பேச்சுப் போட்டி – அறிவிப்பும் அழைப்பும்
16.11.2023 Supply and Installation of Desktop and Laptop
08.11.2023 அண்டை மொழிகளை அறிந்துகொள்ளுதல் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
04.11.2023 தேசியக் கருத்தரங்கம் – இரட்டைக்காப்பியங்கள்: உரைகள்,திறனாய்வுக் கட்டுரைகள்,மொழிபெயர்ப்புகள் – அறிவிப்பும் அழைப்பும்
03.11.2023 கல்லூரி,பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான கட்டுரைப் போட்டி – தமிழக நாட்டுப்புற மரபுகள் – அறிவிப்பும் அழைப்பும்
03.11.2023 பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஓவியப் போட்டி – தமிழக நாட்டுப்புற மரபுகள் – அறிவிப்பும் அழைப்பும்
01.11.2023 தேசியக் கருத்தரங்கம் – இந்திய மொழிகளில் இராமாயணம் – ஒப்பாய்வு – அறிவிப்பும் அழைப்பும்
01.11.2023 தமிழக நாட்டுப்புற மரபுகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
31.10.2023 அண்டை மொழிகளை அறிந்துகொள்ளுதல் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
28.10.2023 செம்மொழி நூலகத்தில் எண்ணிம உருமாற்றக் கருவிகளின் பயன்பாடு – கருத்தரங்க அழைப்பிதழ்
28.10.2023 உலக எண்ணிமப் பாதுகாப்பு நாள் கருத்தரங்க அழைப்பிதழ்
26.10.2023 ஒப்புநோக்கில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்கள் – புத்தொளிப் பயிற்சி வகுப்பு அறிவிப்பும் அழைப்பும்
25.10.2023 பாரத மொழிகளின் திருவிழா – திருமூலர் நாள் கருத்தரங்க அழைப்பிதழ்
25.10.2023 பன்முக நோக்கில் செம்மொழித் தமிழ் தேசியக் கருத்தரங்கம் – அறிவிப்பும் அழைப்பும்
13.10.2023 பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழக ஆய்வு மாணவர்களுக்குச் செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
11.10.2023 செம்மொழி நாள் விழா அழைப்பிதழ்
05.10.2023 புத்தொளிப் பயற்சி வகுப்பு – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
04.10.2023 பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழக ஆய்வு மாணவர்களுக்குச் செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
22.09.2023 GeM Bid – Supply and Installation of Interactive Panels and Televisions
20.09.2023 தமிழர் மரபில் கட்டடக் கலை, சிற்பக் கலை, ஓவியக் கலை – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
19.09.2023 புத்தொளிப் பயற்சி வகுப்பு – அறிவிப்பும் அழைப்பும்
12.09.2023 தமிழர் மரபில் கட்டடக் கலை, சிற்பக் கலை, ஓவியக் கலை – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
06.09.2023 GeM Bid – Supply of Studio Equipments and Accessories
09.03.2023 தமிழர் மரபில் கட்டடக் கலை, சிற்பக் கலை, ஓவியக் கலை – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
29.08.2023 தமிழ் மருத்துவர்களுக்கான சுவடிப் பயிற்சி – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
24.08.2023 GeM Bid – Supply and Installation of 125KVA Power Diesel Generator
24.08.2023 GeM Bid -Supply and Installation of Split Air Conditioner
24.08.2023 GeM Bid – Supply and Installation of Laptop and A3 Printer
24.08.2023 GeM Bid -Purchase of Electric Scooter
24.08.2023 GeM Bid – Aluminium Partition Work
21.08.2023 தமிழ் மருத்துவர்களுக்கான சுவடிப் பயிற்சி – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
31.07.2023 GeM Bid – Supply and Installation of Laptop and A3 Printer
29.07.2023 தமிழ்ச் செவ்விலக்கியமும் அகராதியியலும் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
28.07.2023 தமிழ் மருத்துவர்களுக்கான சுவடிப் பயிற்சி – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
27.07.2023 GeM Bid – Supply and Installation of Split Air Conditioner
27.07.2023 GeM Bid – Purchase of Water Purifier
20.07.2023 GeM Bid – Supply and Installation of All in One Computers
18.07.2023 தமிழ் மருத்துவ மரபுகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
13.07.2023 தமிழ்ச் செவ்விலக்கியமும் அகராதியியலும் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
07.07.2023 தமிழ் மருத்துவ மரபுகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
22.06.2023 தமிழர் மரபில் இசைக் கருவிகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
19.06.2023 தமிழ் மருத்துவ மரபுகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
15.06.2023 தமிழர் மரபில் இசைக் கருவிகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
14.06.2023 தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய ஆய்வு நெறிமுறைகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
12.06.2023 GeM Bid – Supply and Installation of All in One Computer
09.06.2023 GeM Bid – Supply and Installation of Adobe Creative Cloud Software
06.06.2023 GeM Bid – Purchase of MS Office Software Suite
05.06.2023 தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய ஆய்வு நெறிமுறைகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
02.06.2023 தமிழர் மரபில் இசைக் கருவிகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
01.06.2023 GeM Bid – Purchase of Electric Scooter
29.05.2023 தமிழ்ச் செவ்வியல் இலக்கியங்களில் சொற்பொருண்மை – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
24.05.2023 தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய ஆய்வு நெறிமுறைகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
23.05.2023 தமிழ்ச் செவ்வியல் இலக்கியங்களில் சொற்பொருண்மை – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
12.05.2023 தமிழ்ச் செவ்வியல் இலக்கியங்களில் சொற்பொருண்மை – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
25.04.2023 Invitation for the Valedictory function of International Online Conference – Tolkappiyam and its Relevance with Classical Tamil and History
21.04.2023 Invitation for the Inaugural function of International Online Conference – Tolkappiyam and its Relevance with Classical Tamil and History
02.04.2023 முனைவர் பட்ட ஆய்வு உதவித்தொகை 2023 – 25 – அறிவிப்பு
02.04.2023 முனைவர் பட்ட மேலாய்வு உதவித்தொகை 2023 – 25 – அறிவிப்பு
27.03.2023 Invitation for the valedictory function of workshop on ‘Introducing Classical Tamil Literature to the Research Scholars of Delhi University’
22.03.2023 இயற்கை மொழி ஆய்வில் செம்மொழித் தமிழ் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
20.03.2023 Invitation for the Inaugural function of workshop on ‘Introducing Classical Tamil Literature to the Research Scholars of Delhi University’
17.03.2023 GeM Bid – Supply and Installation of EPABX System
09.03.2023 இயற்கை மொழி ஆய்வில் செம்மொழித் தமிழ் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
27.02.2023 மூலபாடத் திறனாய்வு: தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களில் ஒலியியல்/ எழுத்தியல் வேறுபாடுகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
20.02.2023 உலகத் தாய்மொழி நாள் விழா அழைப்பிதழ்
20.02.2023 வட்டார வழக்குகளில் செவ்வியல் கூறுகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
20.02.2023 மூலபாடத் திறனாய்வு: தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களில் ஒலியியல்/ எழுத்தியல் வேறுபாடுகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
16.02.2023 இயற்கை மொழி ஆய்வில் செம்மொழித் தமிழ் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
15.02.2023 GeM Bid – Supply and Installation of Online UPS
13.02.2023 வட்டார வழக்குகளில் செவ்வியல் கூறுகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
11.02.2023 Supply and Installation of Apple iMac System
10.02.2023 GeM Bid – Purchase of Laptop and Accessories
08.02.2023 GeM Bid – Supply and Installation of Studio Equipments
01.02.2023 GeM Bid – Supply and Installation of Camera and Accessories
30.01.2023 தொல்காப்பிய மொழியியல் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
13.01.2023 வட்டார வழக்குகளில் செவ்வியல் கூறுகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
10.01.2023 தொல்காப்பிய மொழியியல் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
31.12.2022 GeM Bid – Purchase of Computer Workstation and Laptop
31.12.2022 GeM Bid – Purchase of Camera,Lens and Accessories
22.12.2022 Purchase of Camera and Audio Equipments for Studio
06.11.2022 பதிவாளர் & நிதி அலுவலர் பதவிகளுக்கான பணியமர்த்தம் – கால நீட்டிப்பு
06.11.2022 பதிவாளர் பதவிக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம்
06.11.2022 நிதி அலுவலர் பதவிக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம்
27.10.2022 GeM Bid – Purchase of HP Workstations and HP All in One Desktops
21.10.2022 மூலபாடத் திறனாய்வு: தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களில் ஒலியியல்/ எழுத்தியல் வேறுபாடுகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
20.10.2022 GeM Bid – Purchase of Samsung Televisions
20.10.2022 GeM Bid – Purchase of Dell Laptop and Dell All in One Desktop
18.10.2022 இந்தியப் பண்பாட்டு மொழியியலுக்குச் செவ்வியல் தமிழின் பங்களிப்பு – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
15.10.2022 பிரெய்லி நூல் பதிப்புத் திட்டம்
13.10.2022 செம்மொழித் தமிழ் இணைச்சொற்களஞ்சியத் தொகுப்பு
12.10.2022 செம்மொழி நாள் விழா அழைப்பிதழ்
10.10.2022 இந்தியப் பண்பாட்டு மொழியியலுக்குச் செவ்வியல் தமிழன் பங்களிப்பு – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
28.09.2022 தமிழ்ச்செவ்வியல் இலக்கியங்கள் – கன்னட மொழிபெயர்ப்பு (எட்டுத்தொகை,பத்துப்பாட்டு, திருக்குறள்) – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
28.09.2022 Purchase of Samsung Televisions
27.09.2022 சூழலியல் நோக்கில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்கள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
23.09.2022 Purchase of DSLR Camera and Accessories
23.09.2022 Purchase of Sony Televisions
20.09.2022 சூழலியல் நோக்கில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்கள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
20.09.2022 தமிழ்ச்செவ்வியல் இலக்கியங்கள் – கன்னட மொழிபெயர்ப்பு (எட்டுத்தொகை,பத்துப்பாட்டு,திருக்குறள்) – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
19.09.2022 உலக அற நூல்களில் திருக்குறளின் இடம் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
16.09.2022 இந்தியப் பண்பாட்டு மொழியியலுக்குச் செவ்வியல் தமிழின் பங்களிப்பு – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
13.09.2022 உலக அற நூல்களில் திருக்குறளின் இடம் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
06.09.2022 பதிவாளர் & நிதி அலுவலர் பதவிகளுக்கான பணியமர்த்தம் – கால நீட்டிப்பு
06.09.2022 பதிவாளர் பதவிக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம்
06.09.2022 நிதி அலுவலர் பதவிக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம்
02.09.2022 Workshop on “Tamil Classical Texts – Kannada Translation(Ettuthogai, Pathupattu, Thirukkural)”
01.09.2022 சூழலியல் நோக்கில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்கள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
01.09.2022 உலக அற நூல்களில் திருக்குறளின் இடம் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
29.08.2022 செம்பதிப்பு உருவாக்கத்திற்கு யாப்பு,புணர்ச்சி இலக்கணப் பயன்பாடுகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
28.08.2022 செம்மொழி இலக்கண,இலக்கிய இருவழி (தமிழ் – ஆங்கிலம்; ஆங்கிலம் – தமிழ்) கலைச்சொல்லாக்கம் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
24.08.2022 GeM Bid – Purchase of Epson Multifunction Printer
22.08.2022 கலைஞர் மு. கருணாநிதி செம்மொழித் தமிழ் விருது – 2023 – பரிந்துரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன
18.08.2022 செம்பதிப்பு உருவாக்கத்திற்கு யாப்பு,புணர்ச்சி இலக்கணப் பயன்பாடுகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
18.08.2022 செம்மொழி இலக்கண,இலக்கிய இருவழி (தமிழ் – ஆங்கிலம்; ஆங்கிலம் – தமிழ்) கலைச்சொல்லாக்கம் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
02.08.2022 செம்பதிப்பு உருவாக்கத்திற்கு யாப்பு,புணர்ச்சி இலக்கணப் பயன்பாடுகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
02.08.2022 தமிழ் இலக்கண மரபில் காலந்தோறும் தொடரியல் கோட்பாடுகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
01.08.2022 செம்மொழி இலக்கண, இலக்கிய இருவழி (தமிழ்-ஆங்கிலம்;ஆங்கிலம்-தமிழ்) கலைச்சொல்லாக்கம் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
27.07.2022 தமிழ் இலக்கண மரபில் காலந்தோறும் தொடரியல் கோட்பாடுகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
25.07.2022 பௌத்த சமயமும் மணிமேகலை மொழிபெயர்ப்புகளும் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
24.07.2022 பதிவாளர், நிதி அலுவலர் பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு விளம்பரம்
24.07.2022 பதிவாளர் பதவிக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம்
24.07.2022 நிதி அலுவலர் பதவிக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம்
21.07.2022 GeM Bid – Purchase of Dell Laptop and Dell All in One Desktop
20.07.2022 தமிழ் இலக்கண மரபில் காலந்தோறும் தொடரியல் கோட்பாடுகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
18.07.2022 பௌத்த சமயமும் மணிமேகலை மொழிபெயர்ப்புகளும் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
11.07.2022 செவ்வியல் இலக்கண இலக்கியப் பதிப்புகளில் பாடவேறுபாடுகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
06.07.2022 பௌத்த சமயமும் மணிமேகலை மொழிபெயர்ப்புகளும் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
04.07.2022 சிந்துவெளி முதல் கீழடி வரையிலான அகழாய்வுகளும் தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய வரலாறும் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
28.06.2022 சிந்துவெளி முதல் கீழடி வரையிலான அகழாய்வுகளும் தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய வரலாறும் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
27.06.2022 Purchase of DSLR Camera and Camera Accessories
24.06.2022 Purchase of Scanners
20.06.2022 திராவிட மொழிகளில் தமிழ் இலக்கணக் கூறுகள் – பயிலரங்க நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
16.06.2022 Purchase of Dell Laptop and Dell Desktops
16.06.2022 செவ்வியல் இலக்கண,இலக்கியப் பதிப்புகளில் பாடவேறுபாடுகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
13.06.2022 திராவிட மொழிகளில் தமிழ் இலக்கணக் கூறுகள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
01.10.2021 கலைஞர் மு. கருணாநிதி செம்மொழித் தமிழ் விருது – 2020, 2021, 2022 – பரிந்துரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன
21.12.2021 தமிழ்ச் செவ்விலக்கணக் கலைச்சொற்கள் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
20.12.2021 தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்கள்: ஓர் உலகளாவிய ஒப்பீட்டாய்வு – பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
20.12.2021 இக்காலத் தமிழில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மொழிக் கூறுகள் – பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
20.12.2021 திராவிட மொழிகளும் தமிழ் மொழியின் அமைப்பும் – ஒப்பாய்வு” பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
13.12.2021 தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்கள்: ஓர் உலகளாவிய ஒப்பீட்டாய்வு – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
13.12.2021 தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களின் அச்சு வரலாறும் ஆவணங்களும் – பயிலரங்கம் அறிவிப்பும் அழைப்பும்
13.12.2021 தமிழிசையின் தொன்மையும் தனித்தன்மையும் – பயிலரங்கம் அறிவிப்பும் அழைப்பும்
07.12.2021 Purchase of Online UPS
07.12.2021 செவ்வியல் தமிழுக்கு அயல்நாட்டாரின் பங்களிப்பு – பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்UPS
07.12.2021 வரலாற்று நோக்கில் செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்கள் – பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
07.12.2021 வட்டெழுத்துப் பயிலரங்கம் – தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
06.12.2021 சிலப்பதிகாரம்: மூலம், காலம், சமயச்சார்பு, உரைகள் – பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
02.12.2021 Purchase of Sonicwall Firewall
24.11.2021 சிலப்பதிகாரம்: மூலம், காலம், சமயச்சார்பு, உரைகள் – பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
24.11.2021 திராவிட மொழிகளும் தமிழ் மொழியின் அமைப்பும் – ஒப்பாய்வு பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
24.11.2021 வரலாற்று நோக்கில் செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்கள் – பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
23.11.2021 வட்டெழுத்துப் பயிலரங்கம் – அறிவிப்பும் அழைப்பும்
16.11.2021 செம்பதிப்பு உருவாக்கத்திற்கு உரைமேற்கோள்களின் பங்களிப்புகள் – பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
02.11.2021 செம்பதிப்பு உருவாக்கத்திற்கு உரைமேற்கோள்களின் பங்களிப்புகள் – பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
01.11.2021 வரலாற்றுமுறைத் தமிழ் இலக்கண ஆய்வு – பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
01.11.2021 Purchase of HP Computers
01.11.2021 வரலாற்று நோக்கில் செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்கள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
01.11.2021 சிலப்பதிகாரம்: மூலம்,காலம்,சமயச்சார்பு,உரைகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
21.10.2021 வரலாற்றுமுறைத் தமிழ் இலக்கண ஆய்வுப் பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
21.10.2021 Purchase of Online UPS
20.10.2021 செம்பதிப்பு உருவாக்கத்திற்கு உரைமேற்கோள்களின் பங்களிப்புகள் – பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
05.10.2021 தமிழி ( தமிழ் – பிராமி ) எழுத்துப் பயிலரங்கம் – அறிவிப்பும் அழைப்பு
21.09.2021 தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களில் இசைக் கலையும் நாட்டியக் கலையும் பயிலரங்கம் – அறிவிப்பும் அழைப்பும்
21.09.2021 மூலபாட ஆய்வு நெறிமுறைகள் பயிலரங்கம் – அறிவிப்பும் அழைப்பும்
20.09.2021 தமிழர் வாய்மொழி மரபுகளும் செம்மொழித் தமிழிலக்கியப் பதிவுகளும் – பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
20.09.2021 திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
20.09.2021 உலக மொழிகளில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களின் பெயர்ப்பும் தாக்கமும் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
16.09.2021 தமிழ் அகராதியியல் பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
09.09.2021 தமிழர் வாய்மொழி மரபுகளும் செம்மொழித் தமிழிலக்கியப் பதிவுகளும் – பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
07.09.2021 உலக மொழிகளில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களின் பெயர்ப்பும் தாக்கமும் – பயிலரங்கம் 6
07.09.2021 தமிழ் அகராதியியல் பயிலரங்கத் தொடக்கவிழா அழைப்பிதழ்
07.09.2021 தமிழர் வாய்மொழி மரபுகளும் செம்மொழித் தமிழிலக்கியப் பதிவுகளும் – பயிலரங்கம் அறிவிப்பும் அழைப்பும்
01 செவ்வியல் தமிழ் நூல்களின் செம்பதிப்பு
02 முனைவர் பட்ட மேலாய்வுகள்
03 வெளிவர அணியமாகவுள்ள 20 நூல்கள்
04 வெளிவரவுள்ள திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்புகள்
05 செவ்வியல் தமிழ் நூல்களின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்
06 நிறைவுபெற்ற ஆய்வுத் திட்டங்கள்
07 ஆங்கிலம் அல்லாத பிற மொழிகளில் தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்கள் மொழிபெயர்ப்பு