அறிவிப்புகள்

07.03.2022. Purchase of Dell Products for Digital Library
07.03.2022. Purchase of Sony Televisions for Digital Library
11.02.2022. செம்மொழித் தமிழ் நூல்களுக்கான மொழிபெயர்ப்புத் திட்டம் - விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
11.02.2022. Purchase of HP Desktops with the buyback of old computers
11.02.2022. Purchase of HP Desktop
29.12.2021. தமிழ்ச் செவ்விலக்கணக் கலைச்சொற்கள் - பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
28.12.2021. "திராவிட மொழிகளும் தமிழ் மொழியின் அமைப்பும் - ஓர் ஒப்பாய்வு" பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
21.12.2021. தமிழ்ச் செவ்விலக்கணக் கலைச்சொற்கள் - பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
20.12.2021. தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்கள்: ஓர் உலகளாவிய ஒப்பீட்டாய்வு - பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
20.12.2021. இக்காலத் தமிழில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மொழிக் கூறுகள் - பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
20.12.2021. "திராவிட மொழிகளும் தமிழ் மொழியின் அமைப்பும் - ஓர் ஒப்பாய்வு" பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
13.12.2021. தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்கள்: ஓர் உலகளாவிய ஒப்பீட்டாய்வு - பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
13.12.2021. தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களின் அச்சு வரலாறும் ஆவணங்களும் - பயிலரங்கம் அறிவிப்பும் அழைப்பும்
13.12.2021. தமிழிசையின் தொன்மையும் தனித்தன்மையும் - பயிலரங்கம் அறிவிப்பும் அழைப்பும்
07.12.2021. Purchase of Online UPS
07.12.2021. செவ்வியல் தமிழுக்கு அயல்நாட்டாரின் பங்களிப்பு - பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
07.12.2021. வரலாற்று நோக்கில் செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்கள் - பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
07.12.2021. வட்டெழுத்துப் பயிலரங்கம் - தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
06.12.2021. சிலப்பதிகாரம்: மூலம், காலம், சமயச்சார்பு, உரைகள் - பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
02.12.2021. Purchase of Sonicwall Firewall
24.11.2021. சிலப்பதிகாரம்: மூலம், காலம், சமயச்சார்பு, உரைகள் - பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
24.11.2021. திராவிட மொழிகளும் தமிழ் மொழியின் அமைப்பும் - ஒப்பாய்வு பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
24.11.2021. வரலாற்று நோக்கில் செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்கள் - பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
23.11.2021. வட்டெழுத்துப் பயிலரங்கம் - அறிவிப்பும் அழைப்பும்
16.11.2021. செம்பதிப்பு உருவாக்கத்திற்கு உரைமேற்கோள்களின் பங்களிப்புகள் - பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
2.11.2021. செம்பதிப்பு உருவாக்கத்திற்கு உரைமேற்கோள்களின் பங்களிப்புகள் - பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
1.11.2021. வரலாற்றுமுறைத் தமிழ் இலக்கண ஆய்வு - பயிலரங்கம் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
1.11.2021. Purchase of HP Computers
1.11.2021. வரலாற்று நோக்கில் செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்கள் - பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
1.11.2021. சிலப்பதிகாரம்: மூலம்,காலம்,சமயச்சார்பு,உரைகள் - பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
21.10.2021. வரலாற்றுமுறைத் தமிழ் இலக்கண ஆய்வுப் பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
21.10.2021. Purchase of Online UPS
20.10.2021. செம்பதிப்பு உருவாக்கத்திற்கு உரைமேற்கோள்களின் பங்களிப்புகள் - பயிலரங்க அறிவிப்பும் அழைப்பும்
5.10.2021. தமிழி ( தமிழ் - பிராமி ) எழுத்துப் பயிலரங்கம் - அறிவிப்பும் அழைப்பு
1.10.2021. கலைஞர் மு. கருணாநிதி செம்மொழித் தமிழ் விருது - 2020, 2021, 2022 - பரிந்துரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன
29.9.2021. சிலம்பு இசை செயலி
21.9.2021. தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களில் இசைக் கலையும் நாட்டியக் கலையும் பயிலரங்கம் - அறிவிப்பும் அழைப்பும்
21.9.2021. மூலபாட ஆய்வு நெறிமுறைகள் பயிலரங்கம் - அறிவிப்பும் அழைப்பும்
20.9.2021. தமிழர் வாய்மொழி மரபுகளும் செம்மொழித் தமிழிலக்கியப் பதிவுகளும் - பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
20.9.2021. திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் - பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
20.9.2021. உலக மொழிகளில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களின் பெயர்ப்பும் தாக்கமும் - பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
16.9.2021. தமிழ் அகராதியியல் பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
9.9.2021. தமிழர் வாய்மொழி மரபுகளும் செம்மொழித் தமிழிலக்கியப் பதிவுகளும் - பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
7.9.2021 உலக மொழிகளில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களின் பெயர்ப்பும் தாக்கமும் - பயிலரங்கம் 6
7.9.2021. தமிழ் அகராதியியல் பயிலரங்கத் தொடக்கவிழா அழைப்பிதழ்
7.9.2021. தமிழர் வாய்மொழி மரபுகளும் செம்மொழித் தமிழிலக்கியப் பதிவுகளும் - பயிலரங்கம் அறிவிப்பும் அழைப்பும்
1. செவ்வியல் தமிழ் நூல்களின் செம்பதிப்பு
2. முனைவர் பட்ட மேலாய்வுகள்
3. வெளிவர அணியமாகவுள்ள 20 நூல்கள்
4. வெளிவரவுள்ள திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்புகள்
5. செவ்வியல் தமிழ் நூல்களின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்
6. நிறைவுபெற்ற ஆய்வுத் திட்டங்கள்
7. ஆங்கிலம் அல்லாத பிற மொழிகளில் தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்கள் மொழிபெயர்ப்பு
8. திருக்குறள், முத்தொள்ளாயிரம் செயலிகள்

தொடர்புக்கு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

செம்மொழிச் சாலை
பெரும்பாக்கம்
சென்னை - 600100.