அறிவிப்புகள்

21.9.2021. தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களில் இசைக் கலையும் நாட்டியக் கலையும் பயிலரங்கம் - அறிவிப்பும் அழைப்பும்
21.9.2021. மூலபாட ஆய்வு நெறிமுறைகள் பயிலரங்கம் - அறிவிப்பும் அழைப்பும்
20.9.2021. தமிழர் வாய்மொழி மரபுகளும் செம்மொழித் தமிழிலக்கியப் பதிவுகளும் - பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
20.9.2021. திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் - பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
20.9.2021. உலக மொழிகளில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களின் பெயர்ப்பும் தாக்கமும் - பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
16.9.2021. தமிழ் அகராதியியல் பயிலரங்கம் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்
9.9.2021. தமிழர் வாய்மொழி மரபுகளும் செம்மொழித் தமிழிலக்கியப் பதிவுகளும் - பயிலரங்கத் தொடக்க விழா அழைப்பிதழ்
7.9.2021 உலக மொழிகளில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களின் பெயர்ப்பும் தாக்கமும் - பயிலரங்கம் 6
7.9.2021. தமிழ் அகராதியியல் பயிலரங்கத் தொடக்கவிழா அழைப்பிதழ்
7.9.2021. தமிழர் வாய்மொழி மரபுகளும் செம்மொழித் தமிழிலக்கியப் பதிவுகளும் - பயிலரங்கம் அறிவிப்பும் அழைப்பும்
1. செவ்வியல் தமிழ் நூல்களின் செம்பதிப்பு
2. முனைவர் பட்ட மேலாய்வுகள்
3. வெளிவர அணியமாகவுள்ள 20 நூல்கள்
4. வெளிவரவுள்ள திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்புகள்
5. செவ்வியல் தமிழ் நூல்களின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்
6. நிறைவுபெற்ற ஆய்வுத் திட்டங்கள்
7. ஆங்கிலம் அல்லாத பிற மொழிகளில் தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்கள் மொழிபெயர்ப்பு
8. திருக்குறள், முத்தொள்ளாயிரம் செயலிகள்

தொடர்புக்கு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சாலைப் போக்குவரத்து நிறுவன வளாகம்
40,100 அடி சாலை, தரமணி,
சென்னை 600113.
தொலைபேசி : 044-22540125