காணொளிகள்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் 2009-10-ஆம் ஆண்டுக்கான குடியரசுத் தலைவர் விருது பெற்ற செக் நாட்டுத் தமிழறிஞர் முனைவர் எரோஸ்லாவ் வாசெக் அவர்கள் ஜெயா தொலைக்காட்சியில் 29.10.2013 அன்று பங்கேற்ற உரையாடல்.

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனப் பதிவாளர் முனைவர் மு. முத்துவேலு அவர்கள் கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் 6.12.2013 அன்று ‘கல்விச் செல்வம்’ என்ற தலைப்பில் பங்கேற்ற உரையாடல்.

PRESIDENTIAL AWARDS

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 1 (1)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 1 (2)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 1 (3)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 1 (4)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 2 (1)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 2 (2)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 2 (3)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 2 (4)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 2 (5)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 2 (6)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 3 (1)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 3 (2)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 3 (3)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 3 (4)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 3 (5)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 3 (6)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 4 (1)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 4 (2)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 4 (3)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 4 (4)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 4 (5)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 4 (6)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 5 (1)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 5 (2)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 5 (3)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 5 (4)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 5 (5)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 5 (6)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 6 (1)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 6 (2)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 6 (3)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 6 (4)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 6 (5)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 6 (6)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 7 (1)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 7 (2)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 7 (3)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 7 (4)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 8 (1)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 8 (2)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 8 (3)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 9 (1)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 9 (3)

பாரம்பரிய தமிழ் விஷுவல் பாகங்கள் - பாகம் 9 (4)

தொடர்புக்கு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சாலைப் போக்குவரத்து நிறுவன வளாகம்
40,100 அடி சாலை, தரமணி,
சென்னை 600113.
தொலைபேசி : 044 - 22540125
மின்னஞ்சல் : registrar@cict.in